ความเป็นมา

บริษัท กำลัง จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รับ / ส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ก่อตั้งโดย คุณสรายุทธ์ แย้มประยูร กรรมการผู้จัดการบริษัท กำลัง จำกัด โดยมีแนวคิดว่า กระบวนการขนส่งในปัจจุบันมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งกับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการขนส่งโลจิสติกส์เพื่อรวมกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ติดตามข้อมูลหรือบริหารจัดการระบบต่างๆ เพื่อความถูกต้องแม่นยำ และความสะดวกในการติดตามข้อมูลของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยและการช่วยประหยัดเวลา หรือลดการจ้างแรงงาน เพื่อรองรับโลจิสติกส์อี-คอมเมิร์ซ (Logistic E-Commerce) ที่จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี บริษัทคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับความตรงต่อเวลา ซึ่งบริษัทตระหนักว่าการเลือกใช้รถที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมายสามารถส่งสินค้าให้ถึง
จุดหมายตามกำหนดอย่างปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าและรถขนส่งของบริษัททุกคันได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้งาน และมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่

อีกทั้ง บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก ระบบ ISO39001 คือ ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน (Road Traffic Safety Management System : RTSMS) จาก กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (Q MARK) ตลอดจนได้นำระบบ GPS มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานยานพาหนะมีประสิทธิภาพ โดยติดตั้งกับตัวรถเพื่อติดตามตำแหน่งของรถในขณะปฏิบัติงานบันทึกและควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้เหมาะสม

วิสัยทัศน์

เพื่อผลักดันให้บริษัท กำลัง จำกัด เป็นบริษัทแนวหน้าของโลก สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ พร้อมทั้งเชื่อมต่อการขนส่งอย่างไม่มีขีดจำกัดกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับองค์กรทั้งทางภาครัฐ และ ภาคเอกชนได้มีการส่งเสริมระบบการขนส่งโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมในทุกภาคส่วน รองรับการเข้าสู่ระบบ IOT Online และพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ

• ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการบริการที่ดี
• คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการ ควบคู่ไปกับความตรงต่อเวลา
• ใช้รถที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ
• คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
• ส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายตามกำหนดอย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า

Service

บริษัท กำลัง จำกัด เป็นผู้ให้บริการโดยมีรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง รูปแบบต่างๆ ให้บริการจำนวนมากตั้งแต่รถบรรทุกที่มีลักษณะเป็นรถกระบะตอนเดียว ไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถเทรลเลอร์ 22 ล้อ ราคาขนส่ง คิดตามระยะและประเภทรถในการขนส่งประกอบด้วย

  • รถบรรทุก 6 ล้อ ตู้แห้ง
  • รถบรรทุก 6 ล้อ ตู้เย็น
  • รถบรรทุก 6 ล้อ ตู้แห้ง + พ่วง
  • รถบรรทุก 10 ล้อ ตู้แห้ง
  • รถบรรทุก 10 ล้อ ตู้เย็น
  • รถบรรทุก 10 ล้อ ตู้แห้ง + พ่วง
  • รถเทรลเลอร์
  • รถเทรลเลอร์ + ตู้เย็น

ซึ่งจะให้บริการขนส่งจากท่าเรือ / ท่าอากาศยาน หรือจากโรงงานหรือคลังสินค้าไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานหลักให้บริการอยู่ที่ปทุมธานี พร้อมทั้งมีบริษัทในเครือทั่วประเทศเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว